TGT EVENT BOARD (개인이나 단체: 전시, 행사, 안내)TGT 게시판 : Please Login To Add TGT EVENT BOARD


Title
Name EventDate
공지사항
TGT
 
애머스트 한국학교 등록기간: 8월 2일(월요일) - 8월 13일(금요일)까지  
 
RI한인회 8-15-2021  
 
고려대학교 뉴잉글랜드 교우회 10-24-2020  
 
주보스톤 총영사관 9-23-2020  
 
주보스톤총영사관 8-28-2020  
 
서울대 뉴잉글랜드 동창회 8/15 & 9/16  
 
보스턴 문수사 5- 31-2020  
 
로드아일랜드 한인회 -  
 
로드아일랜드 한인회 2-12-2020  
 
뉴햄프셔 한인회 2-8-2020